Anunt concurs de promovare

Imprimare

Pe functia publica de conducere vacanta –sef birou – Biroul Agricol

Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov, organizeaza concurs de promovare pe functia publica de conducere vacanta – sef birou – Biroul Agricol.

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov in data de 15.01.2013, ora 10.00 - proba scrisa, 17.01.2013, ora 10.00 - proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 03.01.2013. la sediul institutiei.

Conform art. 143 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 5. publice, pentru absolventii sistemului de invatamant bologna
6. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
7. cazierul administrativ.

 

Conditiile de participare pentru promovare pe functie publica de conducere sef birou - Biroul Agricol

 

 

Conditii specifice

- Sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
- Sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I
- Sa indeplineasca cerintele specifice cerute in fisa postului;
- Sa nu aibe cazier administrativ
- Studii superioare de lunga durata
- Vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani

 

Alte conditii

- certificat in domeniul cadastru – funciar, topografie
- cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer
- certificat ECDL - complet

 

Bibliografie

  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
  4. Legea nr. 7/ 1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata
  5. Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  6. Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Ragulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare
  7. Ordinul nr. 108/2010 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate in domeniului cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
  8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  9. LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 18 11 201 0 34>Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale 169 10 201 0 18>Legii nr. 169/1997
  10. LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la numarul de telefon 0268/230002.

Primar

Ec. Adrian Ioan Vestea

 

Ultima actualizare ( Vineri, 21 Decembrie 2012 11:11 )