Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
DISPOZIŢIA NR. 22 din data de 18.01.2019 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 22.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 22.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea participării orașului și Consiliului Local al orașului Râșnov la organizarea în colaborare cu Federația Română de Schi Biatlon evenimentului  sportiv ”CUPA MONDIALĂ LA SCHI SĂRITURI FEMNIN RÂȘNOV 2019 (LADIES WORLD CUP RÂȘNOV 2019)”, ce va avea loc în perioada 25-27 ianuarie 2019, la Complexul Sportiv Olimpic din orașul Râșnov, zona Valea Cărbunării.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – angajat în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
ANUNȚ PDF Imprimare Email
Vineri, 11 Ianuarie 2019 11:49

Catre, Regia Autonomă Monitorul Oficial 
In conformitate cu prevederile art. 57 alin 5 lit c din Legea  nr. 188/1999(r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art.39 alin. 1 din H.G. nr.611/2008 cu modificările si completările ulterioare Instituția Orașul Râșnov , precum si ținând cont de faptul că nu facem obiectul prevederilor art 14 din H.G. 90/2017, dorește publicare in data 11.01.2019 a următorului anunț:

ANUNȚ

Instituția Oraș Râșnov, cu sediul în  Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe funcția publică vacantă de execuție  consilier cl. I, grad profesional superior în subordinea Arhitectului Șef- Compartimentul Autorizări

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, in data de 12.02.2019, ora 1000 proba scrisă, 14.02.2019 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Instituției.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contină in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 modificată și completată de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

Conditii specifice :

-  sa aibe studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalent in domeniul stiințe inginerești

- vechime in specialitatea studiilor minim 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice de excutie vacante consilier cl.l grad profesional superior in subordinea Arhitectului sef— compartimentul Autorizari

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 , privind Statutul functionarilor publici r2 cu modificarile si completa rile ulterioare

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 ( *republicată* ) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenaj area teritoriului și urbanismul

ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata. privind administratia publica locala

 
DISPOZIŢIA NR. 6 din data de 07.01.2019 privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 08.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email
Luni, 07 Ianuarie 2019 10:12

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU,

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 08.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea utilizării excedentului bugetului localităţii Râşnov, stabilit la data de 31.12.2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica  – şef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare, sursa de finanțare A, din excedentul anilor precedenți.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica  – şef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
ANUNT Privind selectia membrilor in Consiliul de Administratie al OCOLULUI SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA PDF Imprimare Email

Orasul Rasnov, in calitate de autoritate publica tutelara pentru OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASOV RA, organizeaza concurs pentru selectia membrilor in Consiliul de Administatie, pentru o perioada de 4 ani, dupa cum urmeaza:

1) Administrator din partea autoritatii publice tutelare – 1 post

2) Administrator neexecutiv – 3 posturi

Evaluarea/selectia se organizeaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

- Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

- Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

 

Condiţii obligatorii de participare:

1. studii universitre cu licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu licenta sau echivalenta;

2. experienta de minim 5 ani in conducerea/administrarea unei/unor societati comerciale, regii autonome sau a altor entitati din sectorul public sau privat –pentru membri neexecutivi

3. experinenta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome – pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare

4. cunoasterea limbi romane : scris, citit si vorbit;

5. stare de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau de catre alta unitate sanitara abilitata

6. respectarea prevederilor art. 5 alin.2 lit.b) sau c), dupa caz, art.6 si art.7 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

2. Copie de pe actul de identitate;

3. Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);

4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat.(carnet de munca, adeverinta, dupa caz)

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;

8. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1/Formular 1A (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)

9. Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2

10.Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3

Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:

1. Dosarul de candidatura

2. Matricea profilului de candidat

3. Declaratia de intentie a candidatului/interviu

 

Bibliografie: Legea nr.46/19.03.2008-Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată şi completată, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de candidatura vor avea specificat postul pentru care se candideaza si se prezinta la serviciul Resurse umane din cadrul Primariei or. Rasnov (Piata Unirii nr.12), cu documentele in copie si original pentru conformitate.

Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de tel : 0268230002, persoana de contact: Muresan Ioana.

Data limita pentru depunerea dosarelor: 21.01.2019. ora 15.00

Fisiere atasate:

▼ Declaratie Indeplinire Conditii 1A ▼

▼ Declaratie Indeplinire Conditii ▼

▼ Formular 2 Conflict de Interese ▼

▼ Formular 3 Declaratie Consintamant▼

▼ Plan de Interviu ▼

▼ Plan de Selectie Componenta Integrala▼

▼ Scrisoare de Asteptari ▼

Ultima actualizare ( Joi, 20 Decembrie 2018 11:11 )
 
ANUNȚ PDF Imprimare Email
Joi, 20 Decembrie 2018 09:55

 

Instituția Orașul Râșnov, cu sediul în Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

· Inspector de specialitate S, I în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Râșnov

Condiții specifice:

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitatea studiilor de minim 4 ani

· Inspector de specialitate S, debutant în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Râșnov

Condiții specifice:

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitatea studiilor: -

· Inspector de specialitate S, debutant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții specifice:

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitatea studiilor: -

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, în data de 22.01.2019 ora 1000 proba scrisă și 25.01.2019 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul Instituției.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afisează la sediul Instituției Orașul Râșnov.

Relații suplimetare se pot obține la sediul Instituției Orașul Râșnov și la numărul de telefon 0268/230002, int. 214 – Biroul Resurse Umane.

În vederea facturării vă aducem la cunostintă următoarele date de identificare: cod fiscal 4443353, nr. fax 0368401859, adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Andreea Nan.

 

BIBLIOGRAFIE

CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE TURISTICA

INSPECTOR DE SPECIALITATE I si INSPECTOR DE SPECIALITATE S, DEBUTANT

1. LEGEA NR. 53 din 24 ianuarie 2003, republicata, actualizata, privind Codul muncii

2. Legea nr. 215din 23 aprilie 2001, republicata, privind administratia publica locala

3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

4. Hotararea nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

5. Ordonanta nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea si desfasurarea activitatiide turism in Romania

6. Ordinul nr. 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de inromare si promovare turistica

7. Hotararea nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multiannual de dezvoltare a destnatiilor, formelor si produselor turistice

Bibliografie

Inspector de specialitate, S debutant in cadrul Compartimentului Administrativ

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

3. Legea nr. 53/2003 prinvind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

5. Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

6. Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

 

 

 
DISPOZIŢIA NR. 597 din data de 17.12.2018 privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 18.12.2018, ora 15.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 18.12.2018, ora 15.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea


O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localităţii Râşnov, pe anul 2018.


Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.


Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

Ultima actualizare ( Luni, 17 Decembrie 2018 16:28 )
 
DISPOZIŢIA NR. 594 din data de 14.12.2018 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 20.12.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email
Vineri, 14 Decembrie 2018 16:25

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 20.12.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LABORATOARE ȘI EXTINDERE ATELIERE ȘCOALĂ ÎN INCINTA GRUPULUI ȘCOLAR INDUSTRIAL RÂȘNOV, STRADA REPUBLICII NR. 29” cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4, apel de proiecte pentru fondurile realocate POR, conform Deciziei Comisiei C (2013) 9772 finale din 19.12.2013.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”PROIECT ASCENSOR PLAN ÎNCLINAT ACCES CETATEA RÂȘNOV” cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul – poli de creștere.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ”, cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului, Domeniul de Intervenție 5.3 – Promovarea Potențialului Turistic și Creearea Infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică și dotarea acestora.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”SCHI ÎN ROMANIA”, cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea acordării de denumire străzi nou înființate.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea – şef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea însușirii, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a propunerii de concesionare a suprafeței de 6.527 mp, situată în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, din fondul forestier proprietatea orașului Râșnov, suprafață ce provine din cea înscrisă în Cartea Funciară nr. 111944, identificat prin nr. cadastral 111944, pentru extinderea obiectivului ”Dino Parc Râșnov”, precum și aprobarea întocmirii documentațiilor necesare efectuării acestei concesionări.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea – şef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea însușirii, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a propunerii de concesionare a suprafeței de 1.736 mp, situată în orașul Râșnov, zona Valea Cetății (ocupată actualmente de către clădirea pensiunii S.C. ”ȘTEFĂNESCU IMPEX” S.R.L. și identificată în C.F. nr. 113011, a localității Râșnov, nr. cadastral 113011, pentru amenajare unități de cazare și restaurant, precum și aprobarea întocmirii documentațiilor necesare efectuării acestei concesionări.

Raport: d-nul jr. Adomnoaiei Bogdan – şef al biroului Juridic din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Râșnov și CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ STEP BY STEP, pentru derularea programului ”ROMÂNIA CREȘTE CU TINE – EDUCAȚIA TIMPURIE, O INVESTIȚIE ÎN VIITOR”.

Raport: d-na Codleanu Mihaela – şef al biroului Asistență Socială din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul localității Râșnov în vederea majorării impozitului datorat pentru acestea, precum și a Regulamentului de stabilire a acestora.

Raport: d-na ec. Popa Roxana – şef al biroului Impozite și Taxe și d-nul ing. Tobă Mircea Sorin – șef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea, începând cu 01.01.2019, a reducerii cu 10% a tarifului de salubritate perceput de la persoanele fizice, de pe raza teritorial administrativă a orașului Râșnov, care colectează selectiv deșeurile menajere.

Raport: d-na ing. Ducar Marieana – viceprimarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică, comisia economică şi comisia socială ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 25/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”PRIMODEST IMPEX” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 8), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”RULDENT RUL” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 10), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”ONIRA FAST FOOD” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 12), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.678/13.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 6), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 9.208/14.07.2011, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”BARBIX COM” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 8), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.104/22.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi DUCARU SÎNZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 12), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.680/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi REZMIVES I. MARIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 13), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.679/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi BRĂTESCU IRINA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 14), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.678/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi EDROI ANA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 16), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.432/24.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi ȘARAMET MIHAELA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 18), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.106/22.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi GEORGESCU ANDREI BOGDAN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 19), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.677/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”TURIST NĂJILĂ” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 20), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.676/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi OLTEANU EUGENIA I.I, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 21), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.145/20.05.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 22), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

25. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.627/23.11.1999, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”GEROVEN IMPEX” S.R.L, având drept obiect terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în orașul Râșnov, cartier Florilor, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

26. Aprobarea transmiterii în folosința gratuită a Asociației ”Îngerii de lângă noi” a spațiului medical (cabinetul nr. 28) în suprafață de 17,50 mp, situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov, din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

27. Aprobarea actualizării „Regulament privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în oraşul Râşnov” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 107/21.04.2011.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

28. Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris C.F. nr. 111930, a localității Râșnov, cu nr. top. 4943/1/2 – teren aflat în proprietatea publică a orașului Râșnov.

Raport: d-nul cj. Adomnoaiei Bogdan – şef al biroului Juridic din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

29. Aprobarea participării Oraşului şi Consiliului Local al oraşului Râşnov la organizarea manifestării cultural artistice”Balul Căluşarilor”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

30. Aprobarea participării Oraşului şi Consiliului Local al oraşului Râşnov la organizarea manifestării cultural artistice”Balul Zoritorilor”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

31. Prezentarea adresei transmise de către Uniunea Salvați România Râșnov și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 21.164/13.12.2018, referitoare la situația locativă a cetățenilor ce locuiesc în imobilul din zona Condmag.

 

 
ANUNȚ Instituția Oraș Râșnov, cu sediul în Râșnov, str.Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe funcția publică vacantă de execuție inspector cl. I, grad profesional principal in subordinea Arhitectului Șef- compartimentul PDF Imprimare Email

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, in data de 15.01.2019, ora 10.00 proba scrisa, 17.01.2019 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Instituției.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificată si completată de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

Condiții specifice :

-  să aibe studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent in domeniul inginerie civilă

- vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Instituției Orașul Râșnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

Fisier atasat:

▼ Bibliografie ▼

PRIMAR

Liviu Călin Butnariu

Ultima actualizare ( Joi, 20 Decembrie 2018 11:12 )
 
DISPOZIŢIA NR. 590 din data de 10.12.2018 privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşuluiRâşnov, în ziua de marți 11.12.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.12.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea, pentruanul 2019, a criteriilor, volumelorși a modului de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier – proprietatea orașului Râșnov, precum și a prețurilor de pornire a licitației/negociere pentru masa lemnoasă ce urmează a fi valorificată.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
DISPOZIŢIA NR. 565 din data de 23.11.2018 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 29.11.2018, ora 16.30, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov PDF Imprimare Email

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 29.11.2018, ora 16.30, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Râşnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv decembrie 2018 – februarie 2019.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian – secretarul oraşului Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea însușirii variantei finale a proiectului de stemă a orașului Râșnov.

Raport: d-nul Iancu Răzvan – consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localităţii Râşnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice și d-na ec. Popa Roxana – șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea taxelor speciale şi a tarifelor minime de închiriere stabilite de către Consiliul Local al oraşului Râşnov şi care vor fi percepute în anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice și d-na ec. Popa Roxana – șef al biroului Impozite și Taxe și d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial ale instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport, de pe raza teritorială a orașului Râșnov, precum și aprobarea Ghidului solicitanților.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea înființării compartimentului ”Medicină Școlară”în cadrul Direcției de Asistență Socială a instituției publice – orașul Râșnov, precum și aprobarea modificării Statului de Funcții al instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana – șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.172/15.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”ROBLUCK COMPANY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 1A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.083/25.05.2012, încheiat între oraşul Râşnov și GUIMAN GRIGORAȘ I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 2A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.078/14.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și GUIMAN GRIGORAȘ I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 3A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 11852/13.08.2014 încheiat între orașul Râșnov și Stoican Elena I.I., având ca obiect spațiu comercial ( căsuța 4A ), situat în zona Valea Cetății din orașul Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.662/10.05.2016, încheiat între oraşul Râşnov și COTINGHIU GABRIEL FLORIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 5A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.744/05.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 1) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.006/14.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și NAROVICI ECATERINA I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 2), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.796/05.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi ”ROATĂ VIOLETA” I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 3) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.079/14.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”GESSIAN” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 4), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.003/13.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”DALIPLOTO” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 5), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.500/18.05.2012, încheiat între oraşul Râşnov și ZDÂRCU DANIELA I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 6), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.081/25.05.2012, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”DALIPLOTO” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 7), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 10.145/08.07.2014, încheiat între oraşul Râşnov și ZDÂRCU DANIELA I.I, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 8), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.587/21.05.2012, încheiat între oraşul Râşnov și NEGREA LAURA CLAUDIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 9), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.752/04.05.2015, încheiat între oraşul Râşnov și BIRIȘAN VASILICA ROXANA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 10), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.472/05.06.2012, încheiat între oraşul Râşnov și TRETT NONA VASILICA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 11), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 427/19.01.2011, încheiat între oraşul Râşnov și TRETT NONA VASILICA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 12), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

25. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 692/16.12.2010, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”TRANSILVANIA TRAIN” P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 13), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

26. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 428/19.01.2011, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 14), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

27. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.212/21.05.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 15) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

28. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.117/01.06.2011, încheiat între oraşul Râşnov și DUCARU SÂNZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 16), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

29. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.157/28.05.2012, încheiat între oraşul Râşnov și IȘOIU IONUȚ P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 17), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

30. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.653/30.04.2015, încheiat între oraşul Râşnov și GRANCEA I. MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 18), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

31. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.166/15.02.2012, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 19), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

32. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.775/05.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi ”RUXANDARI MARIA” P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 20) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

33. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 693/16.12.2010, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”TRANSILVANIA TRAIN” P.F.A, având drept obiect terenul situat în zona Cetatea Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

34. Aprobarea tarifelor de salubrizare, precum și aprobarea subvenționării de la bugetul localității Râșnov a unor costuri de operare a serviciului de salubrizare prestat către persoanele fizice.

Raport: d-na Codleanu Mihaela – șef al biroului Asistență Socială, d-na Zaharia Claudia – consilier în cadrul biroului Protecția Mediului și d-nul cj. Adomnoaiei Bogdan – şef al biroului Juridic ale instituției publice orașul Râșnov

Raport: comisia juridică, comisia socială şi comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

35. Aprobarea prelungirii valabilității P.U.Z – ului referitor la: ”Construire fabrică de nutrețuri combinate și hale de păsări cu anexe”, zona D.N. 73 A (spre Zărnești) F.N, orașul Râșnov, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”NECRISAN” S.R.L.), aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 80/29.03.2012.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

36. Aprobarea prelungirii valabilității P.U.Z – ului referitor la: ”Construire locuințe unifamiliale și dotări complementare” , zona comunei Vulcan F.N, D. J. 112 B, orașul Râșnov, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”SIRI PROJECT” S.R.L.), aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 32/28.02.2013.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

37. Aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Râşnov şi a Regulamentului local de urbanism aferent, până la intrarea în vigoare a noului Planului Urbanistic General al oraşului Râşnov dar nu mai tarziu 31.12.2023.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

38. Aprobarea întocmirii documentației de identificare, a documentației de evaluare și a celorlalte documentații necesare vânzării imobilului – teren, în suprafață de 609 mp. situat în spatele imobilului din str. Mihai Eminescu, nr. 89, din orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

39. Aprobarea concesionării, în favoarea d-nului Clopotaru Anton și d-nei Gabor Liliana, a diferenței suprafeței de teren de 57 mp. rezultată în plus față de suprafața de teren concesionată și ulterior cesionată, situată în orașul Râșnov, str. Gladiolelor, nr. 7, jud. Brașov, precum și aprobarea duratei și prețului de concesionare.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

40. Aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului – teren în suprafață de 23.510 mp și fostele bazine de colectare a dejecțiilor – identificat în C.F. nr. 112323, a localității Râșnov, cu nr. cad. 112323, aprobarea prețului minim de pornire al licitației, precum și aprobarea Documentației de licitație.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – şef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

41. Aprobarea Procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Economică – Biroul Impozite și Taxe din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

42. Aprobarea achiziționarea unui serviciu juridic pentru a reprezenta interesele oraşului şi Consiliului Local al orașului Râșnov în litigiile ce survin ca urmare a pretențiilor solicitate de către proprietari terenurilor cu destinația de drum de acces, de pe raza orașului Râșnov..

Raport: d-na jr. Constantinescu Mircela – consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

43. Prezentarea Deciziei nr. 27/05.11.2018 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov, privind măsurile pe care ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

44. Prezentarea Plângerii formulate de către Asociația APORT și inregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 18.881/09.11.2018.

45. Prezentarea Opiniei transmise de către Uniunea Salvați România Râșnov sub nr. 14/31/10/2018 și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 18.166/31.10.2018.

PRIMAR Contrasemnează

Liviu Călin BUTNARIU SECRETAR

Stelian Dogariu

 

Ultima actualizare ( Miercuri, 28 Noiembrie 2018 08:35 )
 
ANUNȚ Institutia Oras Rasnov, cu sediul în Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe functia publica vacanta de executie consilier cl. I. grad profesional asistent in cadrul Biroului Investitii Achizitii PDF Imprimare Email
Vineri, 02 Noiembrie 2018 09:29

 

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 04.12.2018, ora 10.00 proba scrisa, 06.12.2018 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

- vechime in specialitatea studiilor - 1 an;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel 0268/230002 –Resurse Umane

In vederea facturarii va aducem la cunostinta urmatoarele date de identificare:

Cod fiscal 4443353, nr. fax 0368401859, adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Nan Andreea

CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ocuparea functiei publice vacante, consilier cl. I grd profesional asistent

Conditii generale

- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;

- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

- sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;

- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;

- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;

- sa aibe studii superioare

- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infrctiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege;

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent .

- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice de excutie vacante consilier cl.I grad profesional asistent in cadrul Biroului Investitii Achizitii

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999,privind Statutul functionarilor publici r2 , cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici

CONSTITUŢIA ROMANIEI republicată

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata. privind,administratia publica locala

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 98 10 201 0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii republicata si actualizata

 

 

 
Mai multe articole..


Pagina 1 din 33
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.7081
State flagGBP 5.3199
State flagUSD 4.1377
State flagXAU 170.1500

2019-01-21
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

565973
Azi130
Ieri106
Saptamana aceasta130
Total565973
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019