Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
DISPOZIȚIA NR. 253 din data de 19.04.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 26.04.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

 

În temeiul art. 39, alin. I și ale alt. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 26.04.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu unnătoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea revocării dreptului de administrare operativă înscris C.F. nr. 112498, a localității Râșnov, cu nr. cad. 1 12498, precum și aprobarea schimbării denumirii proprietarului, respectiv din comuna Râșnov, în orașul Râșnov.

Rapolt: d-ra Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea renumerotării imobilelor situate în orașul Râșnov, pe strada Grădinarilor, jud. Brașov

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea prețurilor unitare pentru lucrările de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Râșnov.

Rapołt: d-na Zaharia Claudia — inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice — orașul Râșnov și S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea prețului unitar pentru lucrările de întreținere străzi, respectiv: măturat străzi și trotuare cu mijloc auto mecanizat.

Raport: d-na Zaharia Claudia— inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice — orașul Râșnov și S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Rapoft•. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Romano — Catolice din orașul Râșnov pentill efectuarea unor lucrări de refacere a fațadei interioare și refacere a casei mortuare a clădirii în care își desfășoară activitatea acest cult łeligios și situată în orașul Râșnov, str. Florilor, nr. 51, jud.Brașov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 50 mc. de material lemnos de lucru fasonat, cu diametrul mai mare de 24 cm, în favoarea fałniliei d-nului Dogariu Neculae, domiciliat în orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 9, jud. Brașov, pentru realizarea unor lucrări de construire.

Rapołt: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 9.582/16.06.2015, încheiat între orașul Râșnov și Asociația ”frNGERII DE LÂNGĂ NOI", având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 27a), situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și cołnisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea trecerii unor imobile — terenuri, amplasate pe strada Predeal, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Râșnov.

Raport: d-nul jr. Adomnoaiei Bogdan — șef al biroului Juridic din cadrul instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea scoaterii temporare din Fondul Național Forestier, a suprafeței de 99 mp — proprietatea orașului Râșnov, situată în zona Dealul Cetății rezultată din C.F. nr. 112377, nr. cad. 112377 și identificată în UB Râșnov, u.a. %280 H.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice orașul Râșnov și d-nul Paiuș Ciprian — inginer în cadrul Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Rapołt: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ILUMINAT PUBLIC Șl REGLEWNTARE ELECTRICĂ ÎN ORAȘUL RÂȘNOV” - 4 loturi (lotul l-cartier. Florilor, lotul 2-cartier Chimica, lotul 3-str. I.L.Caragiale, lotul 4- str. Republicii, Libełtății, Glăjerie, Narciselor).

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice— orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ''PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ILUMINAT PUBLIC Șl REGLEMENTARE ELECTRICĂÎN ORAȘULRÂȘNOV” caftier1.S.R.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALINTNTARE CU APĂ ORAȘ RÂȘNOV".

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ZONA GARAJE - CARTIER FLORILOR, ORAȘ RÂȘNOV".

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ''PT ȘI LUCRĂRI DE CANALIZARE PLUVIALĂ Șl MODERNIZARE PE STRAZILE 1 MAI, BRAZILOR Șl ARMATA ROMÂNĂ".

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții —Investiții din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Vizat pentru legalitate

SECRETAR

Stelian Dogariu

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Aprilie 2018 16:17

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisiere atasate:

ˇ Anunt Oferta ˇ

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Joi, 12 Aprilie 2018 16:16

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Miercuri, 04 Aprilie 2018 16:15

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Transparenta Salariala PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Martie 2018 15:21

Fisier atasat:

ˇ Transparenta salariala 2018 ˇ

 
ANUNT referitor la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov PDF Imprimare Email
Vineri, 16 Martie 2018 10:40

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 16.03.2018, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 — 401858; prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 — persoana de contact : Silaghi Mirela — referent — Protecția Mediului.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

ˇ Expunerea de motive si raportul de specialitate ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la Regulamentul privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov ˇ

 

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 — 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov - Compartiment Protecția Mediului sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro.

In data de 16 aprilie 2018, orele 12,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov.

 
ANUNT referitor la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza administrativ — teritorială a orașului Râșnov PDF Imprimare Email
Miercuri, 14 Februarie 2018 08:46

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza administrative — teritorială a orașului Râșnov.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 14 februarie, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 — 401858; prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 — persoana de contact Ilie Marian — inspector — Protecția Mediului.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

ˇ Expunerea de motive si raportul de specialitate ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza administrative — teritorială a orașului Râșnov; • Raportul de specialitate ; ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza administrative — teritorială a orașului Râșnov ˇ

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 — 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov - Compartiment Protecția Mediului sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro.

In data de 14 martie 2017, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a orasului Rasnov.

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Luni, 12 Februarie 2018 16:14

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Vineri, 09 Februarie 2018 16:14

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Invitatie de participare PDF Imprimare Email

 

Autoritatea contractanta Orasul Rasnov, cu sediul in or. Rasnov, str. Piata Unirii, nr. 12, judetul Brasov, CUI 4443353, invita operatorii economici interesati, calificati si inregistrati in SEAP, sa depuna oferta pentru procedura proprie conform Anexei nr. 2 din Legea nr. 98/ 2016:

SERVICII DE PAZA LA OBIECTIVUL CETATEA TARANEASCA RASNOV (2 POSTURI A 24 ORE), COMPLEX SPORTIV VALEA CARBUNARII DIN ORASUL RASNOV (1 POST A 24 ORE) SI CENTRUL ISTORIC RASNOV-PIETONAL SI PARCARE SUBTERANA (l POST A 24 ORE) cu codul CPV 79713000-5.

Completare14.03.2018

Documente atasate:

ˇ CONTESTATIE NR. 1 ˇ

ˇ CONTESTATIE NR. 2 ˇ

Completare 01.03.2018

Document atasat:

ˇ RAPORTUL PROCEDURII SERVICII PAZA ˇ

Completare 22.02.2018

Document atasat:

ˇ DECLARATIE ART 63 SERVICII PAZA ˇ

Documente atasate:

ˇ 1. INVITATIE DE PARTICIPARE SERVICII PAZA 2018 ˇ

ˇ 2. NOTA JUSTIFICATIVA ALEGERE PROCEDURA SERVICII PAZA 2018 ˇ

ˇ 3. FISA DE DATE SERVICII PAZA 2018 ˇ

ˇ 4. CAIET DE SARCINI SERVICII PAZA 2018 ˇ

ˇ 5. FORMULARE SERVICII PAZA 2018 ˇ

ˇ 6. FORMULAR CONTRACT SERVICII PAZA 2018 ˇ

Ultima actualizare ( Miercuri, 14 Martie 2018 10:33 )
 
DISPOZIȚIA NR. 180 din data de 09.02.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 15.02.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

Prirnałml orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul alt. 39, alin, I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrafia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 15.02.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE ZI

l. Aprobarea bugetului localității Râșnov, pe anul 2018.

Rapołt: d-na ec. Bordea Elena Daniela șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea Planului de investiții al orașului Râșnov pentru anul 2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al bir. Investiții din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și a proiectelor de buget pe anii 2019 și 2020 ale S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anui 2018, a listei de investiții pe anul 2018, precum și a proiectelor de buget pe anii 2019 și 2020 ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea AGENDEI CULTURAL EDUCATIVE Șl SPORTIVE a orașului Râșnov pe anul 2018.

Rapołt: d-nul Guteanu Gabriel inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.625/23.11.1999, încheiat între orașul Râșnov și BALAȘ ELENA 1,1, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr, 1), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 84/03.03.2009, încheiat între orașul Râșnov și GRANCEA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 2), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea modificării și prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 87/03.03.2009, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”PESCĂRUȘUL” S.R.L. împreună cu HAREA RADU P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 5), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 47/01.07.2002, încheiat între orașul Râșnov și S.C.

”ATHENA”'S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 6), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

I I . Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 15/10.04.2002, încheiat între orașul Râșnov și OȚELEA DUMITRU CRISTINEL 1,1, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 7), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.553/29.04.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Pediatrie dr. Drăguțu Diana Nicoleta, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 4), în suprafață de 45,90 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr, 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității medicale de pediatrie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport,' comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6934/06.05.2017, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Antohe Andreea Florina, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 6), în suprafață de 31,00 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud, Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.665/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Rîmbețiu Ligia, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 7), în suprafață de 24 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfăsurarea activitătii de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapoft: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.721/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Frâncu Mihaela Carmen, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 8), în suprafață de 24,85 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapoff: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al institufiei publice orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.741/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Butmriu Oana Lavinia, având drept obiect spațiul medica! (cabinetul nr. 9), în suprafață de 25,10 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.681/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Cicoș Constantin, având drept obiect cota de % din spațiul medical (cabinetul nr. IO), în suprafață de 32,70 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentnł desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapofi: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.768/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Tontea Carmen, având drept obiect cota de % din spațiul medical (cabinetul nr. 1 0), în suprafață de 32,70 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.769/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Grigore Mirel, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr, 11), în suprafață de 16,20 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.803/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Kleefstra Antuanela Cristina, având drept obiect spațiul medical

(cabinetul nr. 12-13), în suprafață de 36,30 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.701/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și S.C ”Cabinet Medical dr. Pustiu Lucia” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 16), în suprafață de 24,30 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapołt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.678/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Lonean Zenovia, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 1 8), în suprafață de 39,45 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.826/30.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Laboratorul individual de analize medicale dr. Arnăut Ileana, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 29-33), în suprafață de 98,10 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru furnizarea de investigații medicale paraclinice — analize de laborator.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadiul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.841/26.02.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină Internă dr. Belea Emanuela Damaris, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 14), în suprafață de 17 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, având ca destinație ' 'cabinet de medicină intemă”.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

25. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase fasonată ”1a drum autor” și a sołtimentelor valorificate către agenți economici din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Rapołt: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Ultima actualizare ( Luni, 12 Februarie 2018 08:38 )
 


Pagina 1 din 30
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.6288
State flagGBP 5.2780
State flagUSD 3.9524
State flagXAU 165.7899

2018-05-25
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

530126
Azi31
Ieri264
Saptamana aceasta1411
Total530126
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2018